Kvalitet & Miljö


Vi värnar om framtiden

Vi är medvetna om att allt vi gör innebär en miljöpåverkan, frågan är om vi någonsin kommer att bli klara, men varje dag försöker vi ta oss ett steg vidare mot ett mer hållbart samhälle.

Vi på Habo Rostfria arbetar målmedvetet för att ständigt förbättra vår verksamhet, både när det gäller Miljö & Kvalité.

Miljö

Vår verksamhetspolicy innebär att vi ska:

 • Sträva efter att minimera vår resursanvändning.
 • Sträva efter att minimera våra utsläpp till luft och vatten.
 • Arbeta med miljömål samt ständiga förbättringar.
 • Minst uppfylla gällande lagar och lokala föreskrifter.
 • Arbeta för en ökad miljömedvetenhet hos hela personalen.
 • Alltid ta hänsyn till miljöaspekterna vid produktutveckling och produktion.
 • Öppet redovisa våra miljöförhållanden till andra intressenter, såsom kunder, grannar och myndigheter.
 • För oss är det en angelägenhet att göra allt vi kan för att reducera resursanvändningen.
 • Vi minimerar spill, återanvänder material och återvinner restprodukter. Alla måste hjälpa till för en bättre miljö.

Vi skall verka för en ekologiskt hållbar utveckling och där igenom ta vårt ansvar för den framtida miljön.

Vi sammanfattar vårt hållbarhetsarbete i våra 3 P:
PEOPLE, PLANET, PROFIT.

Kvalité

Med kvalitet menar vi att dagligen leva i en ständig förbättringsprocess. Detta påverkar våra medarbetare, vår dokumentation, våra produkter och produktionsmetoder, våra leverantörer och övriga samarbetspartners.

Genom att uppfylla krav och förväntningar med hög kvalitets- och miljömedvetenhet, säkerställer vi nöjda kunder och god lönsamhet

Vår verksamhetspolicy innebär att vi ska:

 • Bemöta våra kunder på ett positivt sätt.
 • Uppfylla de krav som ställs på oss från kunder och andra författnings- och lagkrav.
 • Göra rätt från början.
 • Leverera rätt produkt i rätt tid och med rätt kvalitet.
 • Arbeta med rätt material, ur både miljö- och kvalitetssynpunkt.

Värderingarna är stabila över tid och är grunden, på vilken vår verksamhet vilar.

Principerna beskriver på vilket sätt vi tänker och hur vi agerar vid olika situationer. Principerna ligger också till grund för val av metoder eller arbetssätt.

Genom att välja rätt arbetssätt når vi det önskade resultatet.

Återkoppling sker genom att resultaten följs upp. Då kan vi konstatera om vi använt rätt arbetssätt eller om det finns en potential till förbättringar.

Om du har några ytterligare frågor om hur vi arbetar kring kvalitet & miljö så är du välkommen att kontakta oss på info@haborostfria.se eller 010 – 10 22 550.

Vad kan vi göra för dig?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan jobba tillsammans.